Ban giám đốc

thumbnail-tony

TRẦN VĂN TỈNH | TONY

Nhà sáng lập - Tổng giám đốc IMM Group

thumbnail-lim-chor-gree

LIM CHOR GHEE

Đồng sáng lập IMM Group
Giám đốc Đối ngoại

thumbnai-john

NGUYỄN XUÂN SINH | JOHN

Giám đốc Điều hành IMM Group

thumbnail-jack

TRẦN LÂM BÌNH | JACK

Giám đốc Dịch vụ Đầu tư nước ngoài vào
Việt Nam IMM Group

thumbnail-harry

HARRY HUỲNH

Giám đốc IMM Group khu vực Úc

thumbnail-alex

TRẦN TUẤN ANH | ALEX

Phó Giám đốc Điều hành IMM Group

thumbnail-venessa

VŨ THU TRANG | VENESSA

Giám đốc Điều hành
IMM Group khu vực phía Bắc

thumbnail-thomas-lee

THOMAS LEE

Giám Đốc IMM US Capital Management tại Mỹ

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại